Príprava na ďalšie vzdelávanie žiakov s mentálnym postihnutím

Cieľ projektu: Prehĺbenie spolupráce medzi školami v oblasti rozvíjania a zefektívnenia vzdelávania a ďalších možností vzdelávania, príprava žiakov na povolanie, výmena skúseností, pracovných postupov a poznatkov učiteľov v predmetoch zameraných na prípravu žiakov pre výber povolania.

Hlavný cezhraničný partner: Základní škola speciální, Ostrava – Slezská Ostrava, příspěvková organizace
NFP na celý projekt: 227 308,45 EUR

Opis projektu: Projekt sa realizuje medzi dvoma školami a to Špeciálna základná škola a Špeciálna materská škola J. Vojtaššáka 13 v Žiline a Základní škola speciální Těšínská 41/98 v Ostrave. Cieľ projektu je rozdelený do 3 aktivít, ktoré sa navzájom dopĺňajú a prelínajú. V rámci realizácie projektu ide o poznanie a výmenu kultúrnych a sociálnych hodnôt žiakov, učiteľov a rodičov a vytvorenie nových sociálnych vzťahov medzi slovenskými a českými žiakmi a v neposlednom rade pomoc pri integrácii znevýhodnených osôb do pracovného života.

Link na stránku programu: http://www.sk-cz.eu/sk/uvodna-stranka/2014_2020/