Špeciálna základná škola Žilina

Logo Špeciálnej základnej školy a Špeciálnej materskej školy v Žiline
logo školy

Špeciálna základná škola s materskou školou, J. Vojtaššáka 13, 010 01 Žilina

 Špeciálna základná škola na ulici Jána Vojtaššáka v Žiline začala svoju činnosť v školskom roku 1991/1992. V súčasnej dobe sa tu vzdeláva 108 žiakov  v 15-tich triedach. Škola je vnútorne diferencovaná v závislosti od stupňa mentálneho postihnutia žiakov v triedach od prvého po desiaty ročník Naša škola bola úspešná vo viacerých projektoch, ktoré vyhlásilo MŠ SR, mesto Žilina a VÚC – Žilinský samosprávny kraj. Vďaka získaným finančným prostriedkom sme zakúpili mnohé moderné učebné pomôcky a IKT. V škole máme menšiu telocvičňu, školskú kuchynku, krajčírsku, kovo a drevo dielňu. Výchovno vzdelávací proces realizujeme podľa Školského vzdelávacieho programu ISCED I od roku 2009 pod názvom „Pomôž mi, aby som to dokázal sám“.

Školský klub detí – mimoškolská výchovno vzdelávacia činnosť je realizovaná podľa nového školského vzdelávacieho programu ISCED I pod názvom „Svet očami detí“.

Špeciálna materská škola – poskytuje špeciálno-pedagogickú starostlivosť a diagnostiku deťom predškolského veku s mentálnym, s viacnásobným a iným postihnutím od troch do siedmych rokov. Výchovno vzdelávací proces realizuje od roku 2009 podľa Školského vzdelávacieho programu ISCED 0 pod názvom „Šťastné deti“.

Centrum špeciálno pedagogického poradenstva – tím ôsmich odborníkov: psychopédi, somatopéd, logopéd, psychológ, liečebný pedagóg, fyzioterapeut a sociálna pracovníčka zabezpečuje komplexnú špeciálno-pedagogickú korekciu, reedukáciu, špeciálno-pedagogickú diagnostiku a prognostiku, špeciálno-pedagogické intervencie vzhľadom na individuálne špeciálno-pedagogické potreby mentálne postihnutých detí a viacnásobne postihnutých detí. Navrhujú integráciu mentálne postihnutých žiakov do základných škôl a spolupracujú s týmito školami, posudzujú školskú zrelosť a iné.

Webstránka školy