Základní škola speciální Ostrava

Logo Základní školy speciální v Slezskej Ostrave
logo školy

Základní škola speciální, Ostrava – Slezská Ostrava, příspěvková organizace
71000 Ostrava – Slezská Ostrava, Těšínská 41/98

Škola poskytuje základní vzdělávání pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a to pro žáky se zdravotním postižením – souběžným postižením více vadami. Vzdělává žáky s mentálním postižením v kombinaci s tělesným nebo smyslovým postižením a vadami řeči, tedy žáky postižené dvěma nebo více na sobě kauzálně nezávislými druhy postižení. Žáci plní v základní škole speciální devítiletou povinnou školní docházku, školu však mohou navštěvovat deset let. Po ukončení povinné školní docházky získají žáci základy vzdělání. Cílem výchovně vzdělávacího procesu je, aby žáci ve vhodně upravených podmínkách a při odborné speciálně pedagogické péči získali základní vědomosti, dovednosti a návyky potřebné k orientaci v okolním světě, aby dosáhli maximální možné míry samostatnosti a nezávislosti na péči druhých osob a zapojili se dle svých možností do společenského života.

Využíváme také prvky terapií s návazností na výchovně vzdělávací činnosti základní školy speciální (muzikoterapie, aromaterapie, ergoterapie, arteterapie, terapie loutkou, rehabilitace, kraniosakrální terapie)

Škola významně podporuje odpolední volnočasové aktivity dětí formou odpoledních kroužků, které jsou alternativou k zájmovým činnostem denně dojíždějícím dětem, dětem internátním a dětem s nařízenou ústavní výchovou. Kroužky jsou nepovinné a podle zájmu se vytváří nabídka každoročně následujících aktivit: sportovních, hudebně- pohybových, dramatických, výtvarných, keramických, dílenských,pěstitelský aj.

Webstránka školy